top of page
Gradient Background

תרומות

עותק-של-dudi-1290.jpg

תקציב האגודה הישראלית למדע המדינה מתבסס רובו ככולו על דמי חבר.ה, אך אנו מקבלים בברכה תרומות מארגונים ואנשים פרטיים. תרומות לאגודה משמשות לרוב להענקת פרסים כספיים לספר, דוקטורט, עבודת תזה ומאמרים מצטיינים. אפשרויות הנצחה כוללות קריאת פרס על שם המונצח, אזכור בספר הכנס השנתי של האגודה ובאתר האגודה. 

 

לפרטים אודות אפשרויות תרומה נוספות, אנא פנו אלינו בכתובת ispsa.mail@gmail.com

bottom of page