top of page

"קול קורא" לתפקיד מזכיר/ת האגודה הישראלית למדע המדינה

בימים אלו מתפנה תפקיד מזכיר/ת האגודה. על פי החלטת הועד המנהל מיום 1.7.2015 מתפרסם בזאת קול קורא לתפקיד. המועמד/ת לתפקיד מזכיר/ת האגודה צריך שיהיה בעל תואר שני לפחות מתחום דיסציפלינת מדע המדינה במובנה הרחב, כולל יחסים בינלאומיים ומדיניות ציבורית. לאחר הבחירה במועמד/ת על ידי הוועד המנהל של האגודה, יאושר המינוי במסגרת האסיפה הכללית של חברי העמותה ביום כינוסה השנתי של האגודה במאי 2016.

התאריך האחרון להגשת מועמדות הוא 7 באוקטובר 2015

הגדרת התפקיד:

מזכיר/ת האגודה אחראי/ת על: זימון לישיבות שמתקיימות במסגרת האגודה, כתיבת והפצת פרוטוקולים מהישיבות, תיאום בין גורמים שונים הקשורים לאגודה ולפועלה, הפקת והפצת דו"ח "ניהול תקין" לרשם העמותות במשרד המשפטים, ניהול חשבון הבנק וספרי החשבונות (באמצעות יועץ מס) של האגודה, ניהול רשימת התפוצה "פוליטיקס" ונוכחות בישיבות הוועד המנהל.

כישורים נדרשים: 1. ניסיון בניהול ו/או מזכיר בגוף אקדמי. 2. יכולת הבעה טובה בכתב ובעל-פה.

3. שליטה בתוכנות מחשב: Office, Word, Excel. הבנה בממשקים אינטרנטיים – יתרון.

ממשקי עבודה:

מול יו"ר, מנכ"ל, מנהל אתר האינטרנט וחברי הוועד המנהל של האגודה.

היקף העבודה:

הפעילות הינה התנדבותית על בסיס חצי יום בשבוע בשעות גמישות (הערכה).

רוב העבודה נעשית מהבית באמצעות המחשב האישי.

מועמדים מתאימים מוזמנים להגיש מועמדות לכתובת הדוא"ל ispsa.mail@gmail.com

בברכה,

ניסים ערקובי

מנכ"ל

העתקים:

פרופ' אלכס מינץ, יו"ר האגודה

פרופ' אריה נאור, סגן יו"ר האגודה

אור טוטנאור, מזכיר

חברי הוועד המנהל


bottom of page