top of page
Stack of Books

הוצאה לאור

הוצאת הספרים של האגודה הישראלית

למדעי המדינה ע"ש גדעון דורון

הוצאת הספרים של האגודה הישראלית למדע המדינה ע"ש גדעון דורון הוקמה בידי האגודה הישראלית למדע המדינה כדי להשיג אחדים מיעדיה לפי תקנון האגודה:

 

"העמותה תשקוד על רמת המחקר וההוראה ועל האתיקה המקצועית של חוקרי.ות מדע המדינה במדינת ישראל ועל קידום המקצוע. בין השאר תערוך האגודה אספות וכנסים מדעיים, תשלח נציגים.ות לקונגרסים מדעיים, תיצור קשר עם מוסדות ואנשי.נשות מדע בחו"ל, תוציא לאור ספרות ועיתונים בתחום מדע המדינה ותיצור ותתרגם מונחים מקצועיים."

 

ההוצאה תפרסם ספרי מחקר ועיון אקדמיים במדע המדינה, בהגדרתו הרחבה, לרבות ספרי לימוד וזאת לאחר שיפוט מדעי אקדמי כמקובל. כתב יד שיוגש להוצאה יישפט בידי הוועדה האקדמית של ההוצאה, לפי כללים שתכליתם לוודא את האיכות האקדמית של כתב היד והתאמתו למטרות האגודה ומדיניותה.

הגשת הצעה לפרסום:

1. המעוניינים לפרסם ספר בהוצאת האגודה הישראלית למדע המדינה יגישו "הצעה לפרסום" לכתובת דוא"ל ispsa.mail@gmail.com.
     על ההצעות להיות מודפסות בעברית (ובמקרים חריגים – באנגלית) על נייר בגודל A4 בהיקף של 1000 מילה, ברווח כפול וביישור הטקסט לצד ימין בלבד.

2. ההצעה לפרסום תציג תמצית של נושא הספר כולל ראשי פרקים, ותפרט את ייחודיותו, מקוריותו, תרומתו המדעית, המתודולוגיה וקהל הקוראים המיועד.
    להצעה יש לצרף קורות חיים ורשימת פרסומים עיקריים.

3. להצעות שהן עיבוד של עבודת דוקטור שאושרה סופית, יצורף נספח עם הפרטים של כתיבתה, שמות המנחים. וחווֹת הדעת של השופטים.

4. ההצעות יקראו ע"י לפחות שלושה מחברי הוועדה האקדמית והחלטתם תועבר למחברים.

להורדת מסמך ההנחיות המלא של ההוצאה לאור לחצו כאן.

bottom of page