top of page
Skyscrapers

רישום לאגודה

הצטרפות לאגודה הישראלית למדע המדינה

Shaking Hands in Front of a Camera

תשלום דמי חבר.ה מעניק חברות באגודה הישראלית למדע המדינה למשך שנה. חברי.ות האגודה רשאים.ות להשתתף בכנס השנתי של האגודה, להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית השנתית ולשמש בתפקידים שונים באגודה בכפוף לתהליכי בחירה.

 

דמי החבר.ה השנתיים נקבעים בכל שנה על ידי הוועד המנהל של האגודה, ומשתנים לפי דרגתו.ה האקדמית של המשלמ.ת.

דרגות התשלום הינן: 

50 ש"ח - מורה לאזרחות ולחינוך דמוקרטי

150 ש"ח - סטודנט.ית לתואר ראשון/שני/שלישי

250 ש"ח - עמית.ת הוראה ומחקר

350 ש"ח - חבר.ת סגל אקדמי

תשלום דמי החברות מתבצע באמצעות PayPal. אין צורך בשם משתמש PayPal, התשלום בטוח וניתן באמצעות רוב כרטיסי האשראי. 

 

בתשלום דמי החבר הנך מצהיר.ה כי ידועות לך התקנות של האגודה הישראלית למדע המדינה והנך מתחייב.ת למלא אחריהן, והנך עומד.ת בתנאי החברות הקבועים בתקנון האגודה

להרשמה ותשלום
בחר השכלה

תורה שנרשמתם!

bottom of page