top of page
מטרות האגודה
Skyscrapers

אודות האגודה

האגודה הישראלית למדע המדינה עניינה בכל תחום מחקרי הנוגע לחקר הפוליטיקה, לרבות מדע המדינה, ממשל, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי ויחסים בינלאומיים. 

מטרות האגודה

לשקוד על רמת מחקר והוראה גבוהים ועל קידום מקצועי של התחום. ​

לעודד מחקר ודיון על הפוליטיקה בישראל ולקדם את תרומת התחום לחברה ולמערכת הפוליטית בישראל. 

לשקוד על השרשת אתיקה מקצועית של חוקרים ומרצים בתחום. 

לפעול להתפתחות התחום בין השאר באמצעות מפגשים וכנסים מדעיים, שליחת נציגים למפגשים וכנסים מדעיים, כינון קשרים עם מוסדות ואנשי מדע בחו"ל, הוצאה לאור של ספרים וכתבי עת בתחום, פעילות התקשורת המקוונת, תרגום מונחים מקצועיים וגיוס של תקציבי מחקר. 

לפעול לקידום מרצים צעירים ולחניכה של חוקרים בתחום. 

אישור ניהל תקין
Library

היסטוריה של האגודה

טקסט אודות ההיסטוריה של האגודה

איזה טקסט נכנס כאן ולאיזה עמוד הוא מוביל?

טקסט אודות ההיסטוריה של האגודה

איזה טקסט נכנס כאן ולאיזה עמוד הוא מוביל?

טקסט אודות ההיסטוריה של האגודה

איזה טקסט נכנס כאן ולאיזה עמוד הוא מוביל?

היסטוריה של אגודה

נשיאים, סגנים, מנכ״לים מזכירים וגזברים

טקסט ותמונות

מה נכנס כאן והאם החלק הזה מוביל לעמוד נוסף?

נשיאם, סגנים, מנכ"לים, מזכירים וגזברים
bottom of page