top of page
Bible Study Group

קבוצות עבודה

לאורך העשור האחרון כמות המרצים.ות והחוקרים.ות העוסקים במדע המדינה הולכת וגדלה. קהילה זו מקיפה כעת חוקרים.ות ומרצים.ות באוניברסיטאות, במכללות הפרטיות והאזוריות, מורים.ות בבתי ספר תיכוניים המלמדים את התחום וחוקרים בגופי מחקר פוליטי ממשלתיים ולא ממשלתיים כאחד.

 

באופן טבעי תחומי העיסוק במדע המדינה הינם מפוצלים ומגוונים. בכדי ליצור קהילות של ידע המטפחות ומקדמות את תחומי ההתמחות השונים במדע המדינה בישראל, תוך יצירת משוב הדדי ויצירת יוזמות מחקריות המבוססות על צוותים בעלי גישה דומה ועניין מחקרי משותף; האגודה הישראלית למדע המדינה מעודדת יצירת קבוצות עבודה בדומה לאלה הקיימות באגודה האמריקנית למדע המדינה והקונסורטיום האירופי למחקר פוליטי.

 

קבוצות אלה יספקו מצע משותף לפיתוח שיתוף פעולה בין מלומדים.ות המתמחים.ות בשדות מחקר דומים כמו גם שיתוף פעולה על בסיס לא-פורמלי ביניהם תוך חיזוק הרשתות החברתיות והמחקריות שעל בסיסן חוקרים אלה פועלים. באגודות מקצועיות אחרות במדע המדינה, קבוצות אלה מוציאות במשותף כתבי עת, יוזמות סדרות ספרים ומספקות את המצע להתמודדות משותפת על מענקי מחקר.

 

האגודה הישראלית למדע המדינה תעודד שילובים אלה על בסיס וועדת היגוי מצומצמת שתאפשר השתתפות של חברי האגודה בקבוצות העבודה השונות. יש לקוות כי עם הזמן קבוצות אלה יוכלו לפעול בכדי לקדם את שדה המחקר שלהן על בסיס מחקרים שיופצו באופן לא רשמי בין חברי.ות הקבוצה והצגת מחקרים אלה בכנסים כלליים של האגודה או כאלה שיזמו הקבוצות השונות, כמו גם סדנאות לנושאים מסוימים, מחקרים משותפים וניירות עמדה בנושאים שונים.

 

קבוצות עבודה קיימות:

פורום הנשים במדע המדינה

התא לחקר בטחון, מדינה וחברה

 

הצעות נוספות יתקבלו בשמחה, בכתובת דוא"ל ispsa.mail@gmail.com

bottom of page